یکی از عمده دلایل نابسامانی های اقتصادی ، اخلاقی و دینی در جامعه ایران بر می گردد به تعریف نشدن جایگاه و پایگاه و مقام کار فرهنگی  .

کار فرهنگی یعنی اینکه عده ای به مهارت تلفیق علم ، هنر و معنا در راستای باز کردن افق دید آدم ها در جهت بهبود شرایط زندگی و بهبود وضعیت آنها جهت استفاده و لذت بردن از فرصت های زندگی ،دست یافته و آنرا به صورت بسته و متد هایی قابل اعتماد و مدلل به دیگران عرضه می دارند .

منبع : آیا مایلید عینک تون را عوض کنید ؟ |3) نپذیرفتن تفاوت ، نقد و صدای مخالف
برچسب ها :